UFACASINO : บอนไซ ในองค์กร

UFACASINO : บอนไซ ในองค์กร

admin

พฤษภาคม 30, 2019

ปกติ บอนไซ ในองค์กร แล้วคนที่เข้ามาทำงานในองค์กรต่างๆ จะมีทั้งความรู้ที่พวกเขาไม่สามารถจะใช้ความรู้ความสามารถเหล่านั้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าแก่ตนเองตามที่หวังหรือปรารถนาไว้ ความพึ่งพอใจในการทำงานของพวกเขาก็จะลดลง

บอนไซ ในองค์กร

การลาหรือขาดงานจะเพิ่มขึ้น บอนไซ ในองค์กร พนักงานจะลาออกเรื่อยๆ และผลผลิตขององค์กรก็จะลดลงการทำให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถกลายเป็นบอนไซหรือคนที่ไม่มีโอกาสก้าวหน้าเติบโตขึ้นกว่าเดิมได้นั้นจะมีผลกระทบและเป็ญปัญหามาก

เพราะว่าในองค์กรขนาดใหญ่จะมีการแบ่งส่วนงานที่ตายตัว หนทางที่จะได้เลื่อนตำแหน่งหรือทำงานที่สำคัญขึ้นต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้ว

การที่บริษัทขนาดใหญ่ทั้งหลายไม่สามารถจะเพิ่มหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานหรือลูกจ้างที่มีความสามารถกระตือรือร้นและมีพลังหรือ ไฟ ได้มากขึ้นนั้นแสดงให้เห็นความอ่อนแอในการจัดระบบงานและการบริหารหลายๆ อย่าง

ที่เห็นได้ชัดเป็นพิเศษก็คือกรณีของบริษัทที่ไม่สามารถขยายความรับผิดชอบให้พนักงานของตนด้วยเหตุผลที่ว่า ไม่มีตำแหน่งว่างในสายการบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปในองค์การ บริษัทแบบนี้อาจจะมัวงมโข่งอยู่กับคำอธิบายลักษณะงานและการเลื่อนตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

แต่ไม่ได้ให้ความสนใจกับการปรับปรุงความรับผิดชอบของงานในตำแหน่งต่างๆ และระบบงานที่ใช้ไม่ค่อยได้นั้น นอกจากนั้นเมื่อมีการ ดอง หรือทำคนให้เป็นบอนไซ เป็นข้ออ้างในการไม่ยอมขยายความรับผิดชอบให้พนักงานแล้วการดองนั้นก็มักจะส่อให้เห็นสไตล์หรือแบบฉบับในการบริหารที่มีพื้นฐานอยู่บนระดับความไว้วางใจที่ต่ำมาก

สิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการจากการทำงานมากที่สุดก็คือการถูกใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิผล ความต้องการที่จะเจริญเติบโต หรือต้องการเก่งกว่าเดิมในวันพรุ่งนี้เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่มีกันเกือบทุกคน คนเราจะมีความพอใจจากการทำงานจริงๆ

เมื่องานที่เขาทำนั้นเป็นการสนองความต้องการของเขา ผลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าความพึงพอใจที่คนเราได้จากการทำงานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจให้เขาทำงานได้ผลดี

องค์กรหรือบริษัททั้งหลายควรจะยอมรับว่างานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนั้นสามารถที่จะปรับให้สอดคล้องกับความปรารถนาของพนักงานได้แม้ว่ามันจะไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับการต้องเลื่อนตำแหน่งให้เขาก็ตาม คนเราสามารถที่จะมีความรู้และอำนาจหน้าที่ในอันที่จะแสดงบทบาทที่ทำให้เกิดผลดีในการกระทำหน้าที่ของบริษัทหรือองค์กรในการทำงานตามหน้าที่ของตน

แล้วจำนวนบอนไซในองค์กรก็จะลดลงในขณะที่ผลผลิตขององค์กรเพิ่มขึ้น

But do not pay attention to the improvement of job responsibilities in various positions. And rarely used work systems In addition, when picking or making people as bonsai As an excuse to refuse to extend responsibility to employees, pickling is often implied in the style or style of management based on a very low trust level.

The thing that the new generation wants from the most work is being effectively utilized. Needs to grow Or want to be better tomorrow, something that almost every new generation has People are really satisfied with their work.

When the work he does is fulfilling his needs Behavioral research results indicate that the satisfaction that people get from work is related to motivation to work well.

Any organization or company should accept that a job in a certain position can be adapted to meet the wishes of the employee, even if it is not related to his promotion. People are able to have the knowledge and authority to act in a role that results in good results in the duties of the company or organization in their work.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่