UFACASINO : ทําความ ชัดเจนในคุณค่าของคุณ

ทําความ

UFACASINO : ทําความ ชัดเจนในคุณค่าของคุณ

admin

มีนาคม 21, 2019

ทําความ ชัดเจนในคุณค่าของคุณ

ทําความ ชัดเจนตัดสินใจว่าคุณยึดมั่นในเรื่องอะไร

ทําความ

ทําความ ชัดเจนว่าคุณให้คุณค่าในเรื่องอะไรบ้าง? คุณยืนหยัดในเรื่องอะไรบ้าง? หลักการที่คุณเรียนรู้และจัดระบบให้เข้ามาช่วยเหลือคุณในชีวิต มีอะไรบ้าง? ความเชื่อแก่นของคุณคืออะไร? คุณค่าที่คุณมี แรงบันดาลใจจะให้เกิดขึ้นในชีวิตมีอะไร และยกย่องอย่างสูง เมื่อคุณมองเห็นมันถูกแสดงออกมาโดยคนอื่นๆ มีอะไร? อะไร ที่คุณจะไม่ยืนหยัด? อะไรที่คุณจะเสียสละเพื่อ ยอมเป็นทุกข์ และเหน็ดเหนื่อยเพื่อ และแม้กระทั่งจะตายเพื่อ? เหล่านี้เป็นคําถาม ที่สําคัญสูงยิ่ง ที่ถูกถามโดยกลุ่มประชากรเพียงสามเปอร์เซ็นต์ และคนกลุ่มน้อยเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้เคลื่อนและสั่นคลอน สังคมในทุกๆ สังคม

เขียนคุณค่าที่เป็นกุญแจสําคัญของคุณลงไป

ทําความ ชัดเจนว่าบุคคลที่ประสบความสําเร็จสูงจะทําแบบฝึกหัดด้วยการเขียน ที่ตนตั้งใจทําให้ได้ในชีวิตออกมาเป็นร้อยสองร้อยคุณค่า แล้วก็ จนหมดหมด คุณค่าซึ่งได้แก่คําวิเศษณ์ (คุณสมบัติ) ที่อธิบายออกมาอย่าง ออกมาทางบวก ซึ่งกล่าวถึงบุคลิกภาพและลักษณะประจําตัวที่อยู่ใน คุณต้องทําให้คุณสมบัติเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในตัวให้ได้ทั้งหมดเท่านี้ด้วยการเขียนคุณค่าต่างๆว่า แล้วก็ตั้งใจทําให้ได้ กายออกมาอย่างละเอียด ตัวที่อยู่ในพจนานุกรมใช้ได้ทั้งหมดเท่าที่คุณจะสามารถทําได้

รวมความสนใจมุ่งไปที่ความเชื่อแก่นจริงๆ สองสามข้อ

แต่ครั้นเมื่อนําความเป็นจริงเข้ามาเกี่ยวข้อง มันยากที่จะเรียนรู้คุณสมบัติใหม่ แต่ละอย่างเข้ามาในตัวเพื่อให้กลายเป็นตัวเรา หรือเปลี่ยนแปลงนิสัยบางอย่าง ในตัวแม้เพียงหนึ่งประการ ดังนั้นจึงเป็นการดีที่คุณควรจะเลือกเฉพาะคุณค่า แก่นจริงๆ ในจํานวนที่คุณสามารถฝึกตัวเองได้ในห้วงหนึ่งๆ อย่างเช่น ความเชื่อ แก่นห้าประการ ซึ่งมันจะช่วยให้คุณฝึกตนเองและสร้างความก้าวหน้าในด้านนั้นๆ ขึ้นมาได้ดีกว่า

เลือกคุณคําที่เป็นกุญแจสําคัญขึ้นมาห้าข้อ

คุณควรเขียนคุณค่าห้าประการที่คุณรู้สึกว่ามีความสําคัญสูงสุดสําหรับ คุณที่คุณจะใช้ชีวิตตามนั้น ครั้นเมื่อคุณมีคุณค่าทั้งห้าประการนั้นแล้ว ให้คุณ จัดลําดับเรียงตามความสําคัญ คุณค่าใดมีค่าเป็นอันดับแรก? คุณค่าใดมีค่า

เป็นอันดับที่สอง? ที่สาม? สี่มาจากคุณค่าต่างๆจนถึงที่ห้า?

เรียนรู้การตัดสินใจที่ดีขึ้น

การเลือกหรือการตัดสินใจทุกครั้งที่คุณทํามีรากฐานมาจากคุณค่าต่าง ที่คุณยึดถือ เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องเลือกระหว่างทางเลือกต่างๆ มันหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่คุณจะเลือกสิ่งที่คุณให้ความสําคัญสูงสุด เนื่องจากคุณสามารถทําสิ่งต่างๆ ได้ทีละสิ่ง ดังนั้นทุกสิ่งที่คุณทําจะเป็นการแสดงออกมาให้เห็นถึงสิ่งที่คุณพิจารณา ว่ามีความสําคัญสูงสุดในเวลานั้น ฉะนั้นการจัดเรียงคุณค่าของคุณตามลําดับ ความสําคัญ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนยุทธศาสตร์ส่วนบุคคลของคุณเอง ต่อเมื่อคุณมีความชัดเจนแล้วว่าคุณให้คุณค่าในเรื่องใดบ้างตามลําดับ นั่นแหละ ที่คุณจะสามารถวางแผนและจัดโครงสร้างกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตของคุณได้

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่