UFACASINO : เป็นผู้มอง แง่ดีตลอดกาล

เป็นผู้มอง แง่ดีตลอดกาล

เป็นผู้มอง

เป็นผู้มอง แง่ดีตลอดกาล ทุกคนต้องการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ คุณเอง ก็ต้องการมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์เช่นเดียวกัน ผลที่วัด กันจริงๆ ของ “ความฟิตทางจิตใจ” ก็คือ คุณมองโลกแง่ดีแค่ไหน โลกที่ว่าก็คือ สิ่งที่เกี่ยวกับตัวคุณเอง และชีวิตด้านต่างๆ ของคุณ

ต่อไปนี้จะเป็นวิธีการที่ให้คุณสามารถควบคุมการคิด ในลักษณะเฉพาะที่สุด เพื่อที่คุณจะรู้สึกยอดเยี่ยมกับตัวเองและ สถานการณ์ของคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ควบคุม การมีปฏิกิริยาตอบสนอง และการตอบสนองของคุณ

การมีปฏิกิริยาตอบสนอง มาจากคําภาษาอังกฤษว่า reaction ซึ่ง หมายความว่า เมื่อสิ่งเร้าภายนอกกระทําต่อคุณ คุณตอบสนองออกมาทันที โดยไม่มีการควบคุม เพราะจิตใต้สํานึกของคุณบันทึกไว้เช่นนั้น เช่น เมื่อมีคนว่า ก็โกรธและกระทํารุนแรงทันที หรือเมื่อถูกไฟช็อตมือก็กระตุกทันที เป็นต้น การตอบสนอง มาจากคําว่า response นั่นหมายความว่า เมื่อมีสิ่งเร้า มาจากภายนอก คุณมีการตอบกลับต่อเหตุการณ์ในลักษณะที่ผ่านการฝึก แนวทางไว้ล่วงหน้าแล้ว มีการควบคุมการกระทําโดยวิเคราะห์ผลดีผลเสีย ในลักษณะที่เหนือชั้นกว่าการหลุดออกมาจากจิตใต้สํานึกโดยตรง หากฝึกไว้ดีแล้ว ปฏิกิริยาตอบสนอง จะกลายเป็นการตอบสนอง

มีปฏิกิริยาตอบสนองแบบพื้นฐานที่แตกต่างกันของผู้มองโลกในแง่ดี กับผู้มองโลกในแง่ร้าย ข้อแตกต่างประการแรกได้แก่ ผู้มองโลกในแง่ดี มองผลที่ไม่เป็นไปตามการคาดหวังว่าเป็นเพียงเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วคราว ขณะที่ ผู้มองโลกในแง่ร้ายมองเห็นว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดต่อไปอย่างถาวร ผู้มองโลก ในแง่ดีมองเห็นเหตุการณ์ที่ไม่เข้าข้างตน เช่น ไม่เกิดการสั่งซื้อ หรือการเจรจา เมสําเร็จ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว มันเป็นบางสิ่งที่มีระยะเวลาจํากัด * ผลกระทบอย่างแท้จริงต่ออนาคต ผู้มองโลกในแง่ร้ายมองเห็นเหตุการณ์ ที่เป็นลบว่าจะเกิดขึ้นไปเช่นนี้โดยตลอด เห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและชะตาชีวิตของตน

แยกเหตุการณ์แต่ละอย่างออกจากกัน

ความแตกต่างประการที่สองระหว่างผู้มองโลกในแง่ดีกับผู้มองโลก อยก็คือ ผู้มองโลกในแง่ดีมองเห็นความยากลําบากต่างๆ เป็นเรื่องหนึ่ง ขณะที่ผู้มองโลกในแง่ร้ายมองเห็นว่ามันจะกระจายตัวออกไป องอื่นๆ ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด หมายความว่า เมื่อมีอะไรเลวร้ายเฉพาะอย่างหนึ่ง ขณะที่ผู้มองเธ ครอบคลุมเรื่องอื่นๆ ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด หมายความว่าเมื่อมีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่ง สําหรับผู้มองโลกในแง่ดีแล้วเขาจะมองเหตุการณ์นั้นว่ามัน เป็นเพียงเรื่องเดียวไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ ที่กําลังเกิดขึ้นในชีวิต

มองเหตุการณ์ที่ไม่เป็นสังหวังว่าเป็นเรื่องชั่วคราว

ตัวอย่างเช่น หากบางสิ่งที่คุณกําลังหวังพึ่งมากๆ เกิดมีอันต้องล้มเหลว และคุณแปลความหมายว่ามันเกิดขึ้นได้ในชีวิตและธุรกิจไม่ใช่โชคร้าย นั่นเป็น ปฏิกิริยาตอบสนอง แบบผู้มองโลกในแง่ดี ผู้มองโลกในแง่ร้ายจะมองความผิดหวัง ว่ามันจะครอบคลุมไปสู่เรื่องอื่นๆ ตัวเขาหรือเธอคือคนมีเคราะห์หรือนําเคราะห์ มาสู่เหตุการณ์ แล้วมันจะขยายตัวไปสู่ด้านอื่นๆ ในชีวิตด้วย

อย่าคิดว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นเพื่อแกล้งคุณโดยเฉพาะ

ความแตกต่างประการที่สามระหว่างผู้มองโลกในแง่ดีกับผู้มองโลก ในแง่ร้ายก็คือ ผู้มองโลกในแง่ดีมองเห็นเหตุการณ์ว่าเป็นเรื่องภายนอก ขณะที่ ผู้มองโลกในแง่ร้ายมองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งเกิดกับเขาหรือเธอโดยเฉพาะ เมื่อสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น ผู้มองโลกในแง่ดีมีแนวโน้มจะมองเห็นความผิดหวังนั้น เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกซึ่งเขาควบคุมได้น้อย

ตัวอย่างเช่น หากมีคนขับรถตัดหน้าผู้มองโลกในแง่ดี แทนที่จะโกรธ หรืออารมณ์เสีย เขาเพียงจะทําให้เหตุการณ์ลดความสําคัญลงไปด้วยการพูด กับตัวเองอย่างเช่นว่า “เอ้า ดี ไอ้หมอนั่นคงจะรีบไปเข้าห้องน้ําละมัง”ในทางตรงข้าม ผู้มองโลกในแง่ร้ายมีแนวโน้มที่จะคิดว่าทุกอย่างต้อง เป็นเรื่องส่วนตัว แล้วหากถูกรถคันอื่นตัดหน้า เขาจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง ราวกับว่าคนขับผู้นั้นตั้งใจทําให้เขาเสียอารมณ์

ดํารงความสงบและมุ่งที่วัตถุประสงค์

คุณลักษณะเด่นของบุคลิกภาพที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวและเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองแล้วก็คือ ความสามารถที่จะดํารงวัตถุประสงค์และไม่เกิดอารมณ์ เมื่อตกอยู่ในพายุหนักที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน บุคคลที่เหนือชั้นมีความสามารถ ที่จะพูดกับตัวเองต่อไปเรื่อยๆ ในทางที่เป็นบวกและมองแง่ดี ทําความคิดจิตใจ ให้สงบ ปลอดโปร่งชัดเจน และอยู่ใต้การควบคุมโดยสมบูรณ์ บุคลิกภาพ ของผู้ใหญ่ที่เติบโตเต็มที่แล้วจะมีลักษณะผ่อนคลาย รู้ตัว และสามารถแปล ความหมายเหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นจริงมากกว่า ใช้อารมณ์น้อยกว่าบุคลิกภาพ แบบเด็กๆ ด้วยผลเช่นนี้ บุคคลที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วจะแสดงลักษณะ ความรู้สึกที่มีการควบคุมและมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมของเขาได้มากมายหลายเท่า และน้อยมากที่จะโกรธ ไม่พอใจ หรือเสียสมาธิ

มองไปไกลๆ

มองสิ่งที่ไม่เป็นดังหวังซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณกําลังเผชิญอยู่ว่าเป็นเรื่อง ชั่วคราว เกิดเฉพาะเรื่องหนึ่งๆ และเป็นเรื่องนอกตัวคุณ มองสถานการณ์ที่เป็น ลบว่าเป็นเหตุการณ์เดี่ยวๆ ไม่เชื่อมต่อกับเหตุการณ์อื่นๆ ที่อาจเกิดได้อีก และมัน มาจากปัจจัยภายนอกที่คุณควบคุมได้น้อย อย่าไปมองว่ามันจะคงที่ถาวร ขยายตัวครอบคลุม เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าชีวิตของคุณกําลังล่มสลาย หรือเคราะห์ร้าย ต่อไปจะทําอะไรไม่ได้

ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะคิดอย่างผู้มองโลกในแง่ดีไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น คุณอาจไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ แต่คุณสามารถควบคุมปฏิกิริยา ตอบสนองของคุณได้